PROBLEM ULICY PIONIERSKIEJ WE WROCŁAWIU (do edycji)

ANALIZA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA ZABUDOWY ULICY PIONIERSKIEJ

ZNIEKSZTAŁCENIA

Powyższa analiza pokazuje stan oryginalny zabudowy (powyżej) oraz stan dzisiejszy. Jak widać przestrzeń tej kameralnej ulicy tworzą nie tylko domy i linia zabudowy na której znajdują się ściany fasad frontowych, ale także regularny układ budynków, ich wyrazisty RYTM – lub jednakowe odległości między tymi budynkami, podobne gabaryty (szerokość i wysokość budynków) , kąty dachów i ich nachylenie względem ulicy, a także proporcje przestrzeni zawartych między budynkami – kręgosłup przestrzenny ulicy Pionierskiej. Ilustracja poniżej pokazuje zaburzenia w przestrzeni ulicy Pionierskiej, spowodowane niekontrolowanym wypełnianiem przestrzeni między budynkami, które dążą do zatracenia charakterystycznych cech zabudowy tej ulicy.

WP_20140728_001 WP_20140728_002 WP_20140728_004 WP_20140728_005 WP_20140728_006 WP_20140728_007 WP_20140728_008 WP_20140728_009 WP_20140728_010 WP_20140728_011 WP_20140728_012 WP_20140728_013 WP_20140728_014 WP_20140728_015 WP_20140728_016 WP_20140728_017

DIAGRAMY PRZESTRZENNE ( w kolejności od góry)
STAN ORYGINALNY / STAN DZISIEJSZY – DEFORMACJE / SUGEROWANE ROZWIĄZANIE

ZNIEKSZTAŁCENIA 2

WNIOSKI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE

Z przeprowadzonych powyżej analiz wynika, że planowana rozbudowa lub przebudowa zastanej kompozycji urbanistycznej i architektonicznej budynków przy ulicy Pionierskiej nie powinna naruszać zarówno ich skali, proporcji oraz powinna dążyć do zachowania wolnych przestrzeni pomiędzy sąsiednimi budynkami. Jednym z możliwych rozwiązań jest wycofanie rozbudowy wgłąb działki, w sposób nienaruszający zarówno frontowej fasady jak i fasad bocznych budynku istniejącego. Pomysł na wyodrębnienie wizualne dobudowywanej części budynku od części istniejącej zarówno w bryle jak i w materiale może służyć wzmocnieniu wartości historycznych zastanej zabudowy.

OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO:

WP_20140728_003
Istniejący budynek mieszkalny będący przedmiotem opracowania projektu przebudowy i rozbudowy, znajdujacy się przy ulicy Pionierskiej 49 we Wrocławiu figuruje w wykazie obiektów przewidzianych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia. Działka i budynek nr 49 zlokalizowane są w obrębie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Grabiszynek we Wrocławiu, który został ujęty w wykazie zabytków. Ponadto, sam budynek nr 49 jest indywidualnie ujęty w tym wykazie i również podlega ochronie konserwatorskiej. Teren założenia, poza obrzeżną zabudową wielorodzinną od strony Al. Hallera, zabudowany jest we wschodniej części willowymi budynkami jednorodzinnymi. Zabudowę zachodniej z kolei części osiedla, w obrębie której zlokalizowana jest ul. Pionierska, stanowią jednorodzinne domy w zabudowie bliźniaczej. Zaś m. in. po zachodniej stronie ulicy Pionierskiej, gdzie znajduje się dom nr 49, zlokalizowano jednorodzinne budynki wolnostojące o powtarzalnych formach: parterowe, założone na rzucie zbliżonym do kwadratu, o powierzchni zabudowy ok. 65 m2, przekryte stromymi dachami
dwuspadowymi o układzie kalenicowym, które kryto tradycyjną karpiówką w ceglastym odcieniu. Wiele z tych budynków, na skutek braku ochrony konserwatorskiej lub samowolnych działao zostało przebudowanych, wobec czego wprowadzanie nowych kubatur w obręb osiedla jest dopuszczalne, jednak tylko w sposób gwarantujący czytelność i integralność bryły zachowanych, zabytkowych budynków, tworzących przedmiotowy układ urbanistyczny, a także poszczególnych elementów tego układu, w tym układu dróg, placów i ulic, linii zabudowy, historycznego sposobu zagospodarowania terenu czy skali i gabarytów poszczególnych obiektów. Wg zachowanych archiwalnych rysunków oryginalnej dokumentacji projektowej oraz wg pomiarów z natury możemy odczytywać następujące informacje:

Fotografia na całej stronie

WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI GZYMSU: 5m – licząc od średniej wysokości poziomu terenu przed głównym wejściem.
WYSOKOŚĆ KALENICY: 9m – licząc od średniej wysokości poziomu terenu przed głównym wejściem.
KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWYCH – 45st.
SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ – 8 (8,2)m
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

Stan techniczny podczas oględzin konstrukcji budynku stwierdza się jako ZŁY. Ściany konstrukcyjne budynku są zawilgocone i zagrzybione, konstrukcja ścian nośnych z wyraźnymi zarysowaniami, zastosowano niedostateczne doraźne wzmocnienia ścian klamrami stalowymi, stropy budynku mają ślady korozji biologicznej i zagrażają bezpieczeństwu użytkowania. Więźba dachowa drewniana z licznie występującymi zawilgoceniami. Brak hydroizolacji zarówno w części fundamentowej jak i dachu. Budynek ze wskazaniem do gruntownego remontu, wzmocnienia elementów konstrukcyjnych lub wymiany tych elementów.

PROPOZYCJA ROZBUDOWY

20140603-002 20140603-003 20140603-004 20140603-005 20140604-006

rzut parteru kolor

rzut piętra kolor

Reklamy